DOLI – ŽIVIO

Trag prosvjeda iz 1929. g. na komiškim ulicama

U siječnju 1929. Sresko poglavarstvo u Hvaru uputilo je velikom županu Splitske oblasti dopis “Demonstracije u Komiži”. Iz tog arhivskog vrela donosimo u prijepisu veći dio teksta izvornog dopisa koji upotpunjava sliku o burnim društvenim previranjima na srednjodalmatinskim otocima u razdoblju između dva svjetska rata.

 

Na Silvestrovo imalo je društvo za poljepšavanje mjesta zabavu sa plesom u ustupljenim prostorijama Jugoslavenske Čitaonice. U 2 sata poslije ponoći, Gosp. Ante Mardešić pok. Jakova, predsjednik društva, nakon svršene zabave, predao je ključeve Gosp. Vitaljiću Antunu predsjedniku društva Čitaonice, a ovaj je izjavio prije razlaza članovima jednog i drugog društva, da mogu još tu da piju crnu kafu. Malo zatim je došao u dvoranu Vidović Andrija, radnik i zamolio je Gospodina Vitaljića, da mu dopusti da dojde sa još 6 prijatelja na crnu kafu. Gosp. Vitaljić mu je želji udovoljio. Zbilja nakon kratkog vremena dodjoše 10 mladića sa velikim crvenim ružama u zapušku. Opazivši to Gosp. Vitaljić, prekinuo je odmah daljnju zabavu i prišao je istom Vidoviću, koji je mladiće predveo i naložio mu, da se svi odmah iz dvorane odstrane. Na njegov zahtjev mladići su se iz dvorane odalečili, a dvorana je zatim bila zatvorena.
Sutradan 1. I. t. g. oko 11.30 sati masa od cirka 100 ljudi sakupila se pred društvom “Jugoslavenska Čitaonica” i demonstrativno stala je da viče i da se dere. Prema iskazima svjedoka dreka i galama bila je velika. Tu su padali poklici: “Napred”, “doli gospoda”, “dole kapitalisti”, “živio načelnik”, “dole Orjuna”, “živjela Seljačko-radnička Sloga”, “živjela H.S.S.”
Načelnik Antun Borčić, koji je neposredno prije te demonstracije izašao iz kuće Dr. Dragana Majerića, opć. liječnika, čuvši viku i dreku, uputio se prema demonstrantima, a kad se već njima približio, čuo je poklike u masi “ovo je odgovor na sinoćne njihove noževe i revolvere.”
(/nečitka riječ/ da su se na Silvestrovo poslije zabave u jugosl. čitaonici poriječkali na ulici neki orjunaši sa nekim radnicima i u svadji, da je došlo do hrvanja, pri čemu je jednom radniku bio rasparan malo kaput. Radnici okrivljuju orjunaše, da su imali noževe i revolvere, dok je ova njihova tvrdnja tendenciozna, jer se nije mogla dosad dokazati)
Pristupivši gosp. Načelnik k njima, odmah ih je – prema njegovom iskazu – nastojao ušutkati slijedećim riječima: “Ovo nije način nikakovog odgovora. Vi se razidjite, jer se u ovo doba noći ne smije galamiti po ulicama, a kamo li demonstrirati, a ako vam je netko prijetio revolverima, onda ćete nabolje odgovarati sa dostojanstvenim mirom, ali ne na ovaj način. Osvećivati se ne smijete, nego se lijepo razidjite, a doći će vrijeme kad će oni, koji se prijete sa noževima i revolverima odgovarati pred zakonom.”
Neki svjedoci drugačije prikazuju riječi načelnika, naime iskazuju, da je načelnik demonstrantima kazao: “Razidjite se, jer će vas oni unutra (u čitaonici) proglasiti komunistima, a doći će vrijeme kad ćete vi lemati.”
Prije izrečenih riječi sa strane načelnika demonstranti su načelnika bili digli u vis, ali mu je ipak uspjelo, da se od njih oslobodi. Nakon ovog incidenta pred čitaonicom, koji je otprilike trajao 5 minuta, demonstranti su se uputili prema Maloj Bandi, gdje su stali ponovno da demonstiraju poklicima: “živio komunizam, doli kapitalisti, “živio Tocki”, “živio Načelnik”, “Slava Lenjinu”, “živjeli radnici”, “doli nacijonalizam”.
Ove poklike čulo je nekoliko svjedoka, a načelnik ih nije čuo. Odmah zatim nadošla je žandarm. patrola i energičnim nastupom raspršila i rasturila je demonstrante. Iz svega ovog se vidi, da je ova demonstracija bila kao odgovor udaljenju onih 10 radnika iz dvorane Jugosl. Čitaonice i kao posljedica konflikta, koji se je desio u noći na Silvestrovo izmedju orjunaša i radnika na ulici. Tridesetsedam demonstranata bilo je prijavljeno Sudu i ovom Poglavarstvu…. (…)

 

← DUŠE NEMIRA, POHODI NAS

OTVORENIH OČIJU LJUBITI CRKVU →

Odgovori

Napomena: Objavljuju se samo imenom i prezimenom potpisani i obrazloženi komentari, pitanja i prilozi.

Autorski tekstovi urednika smiju se koristiti i prenositi bez ikakve dozvole, uz zamolbu da se navede izvor.

WEB DIZAJN I PODRŠKA: STJEPAN TAFRA.